PAKALPOJUMI

Meža inventarizācija un taksācija

Meža inventarizāciju ir jāveic, lai varētu mežā veikt jebkuru saimniecisko darbību, noteiktu meža kadastrālo vērtību, meža zemes transformāciju, saņemtu likumdošanā paredzētas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un kompensācijas.

Cirsmu stigošana

Cirsmu stigošana ir darbu kompleks, kurā ietilpst cirsmu apskate, norobežojošo vizūru izciršana un skices izgatavošana. Lai veiktu cirsmu stigošanu nepieciešama derīga meža inventerizācija.Cirsmu stigošana ir jāveic kailcirtēm un sanitārajām kailcirtēm.

Cirsmu dastošana

Dastošana augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi.

Jaunaudžu kopšana

aunaudžu kopšanu veic ar mērķi, veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Kopšana palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību. Pareizi izkopjot jaunaudzes atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums.

Augsnes sagatavošana

Augsnes sagatavošanas pakalpojumā ietilpst augsnes apstrādāšana pirms un pēc ciršanas, kā arī jaunaudžu veidošana.Veicam arī izcirtumu vienmērīgu apmežošanu ar kvalitatīvu reproduktīvo materiālu.

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas meža apsaimniekošanas jautājumos.